ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР

(ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ)

 

Цей Договір публічної оферти (далі – Договір), є офіційною публічною пропозицією Виконавця, що адресована необмеженому колу осіб, укласти з будь-яким Замовником договір про надання  послуг у сфері інформаційних технологій і комп’ютерних систем тощо, на умовах, визначених нижче.

 

 1. Загальні положення

1.1. Цей Договір укладається шляхом надання повної й безумовної згоди (акцепту) Замовника на укладення Договору в повному обсязі, без підпису письмового примірника Договору Сторонами. Договір має юридичну силу відповідно до ст. ст. 633, 641, 642 Цивільного кодексу України і є рівносильним Договору, підписаному Сторонами.

1.2. Замовник підтверджує факт ознайомлення та згоди з усіма умовами цього Договору в повному обсязі шляхом акцептування.

1.3. Будь-яка з наступних дій вважається повним і безумовним акцептом цього договору публічної оферти:

 • факт реєстрації Замовника на Веб-сайті Виконавця шляхом оформлення Заявки на інфомаційні послуги на веб-сайті Виконавця: https://ashifin.com/
 • оплата Послуг Виконавця на умовах та в порядку, визначеними цим Договором та на відповідних сторінках Веб-сайту Виконавця https://ashifin.com/.

1.4. Укладаючи цей Договір Замовник автоматично погоджується з повним та безумовним прийняттям положень цього Договору, цін на Послуги та всіх додатків, які є невід’ємними частинами Договору.

1.5. Якщо Замовник не згодний з умовами Договору, він не має права укладати цей Договір, а також не вправі користуватися Послугами за цим Договором.

 

 1. Терміни і Визначення

2.1. «Договір публічної оферти» — публічний договір, зразок якого розміщений на Веб-сайті https://lobodinm.com/.

2.2. «Акцепт» — надання Замовником повної й безумовної згоди на укладення даного Договору в повному обсязі, без підпису письмового примірника Договору Сторонами, шляхом виконання дій визначених в п. 1.3. цього Договору.

2.3. «Послуги» – послуги у сфері інформаційних технологій і комп’ютерних систем тощо, які надаються Виконавцем, та зазначені Виконавцем у відповідному розділі Веб-сайту Виконавця https://lobodinm.com/.

2.4. «Замовник» — будь-яка дієздатна фізична, юридична особа, фізична особа-підприємець, що відвідала Веб-сайт https://ashifin.com/ та акцептувала даний Договір.

2.5. «Виконавець» — суб’єкт господарювання, фізична особа – підприємець, що надає послуги у сфері інформатизації та реквізити якого зазначено у розділі 12 даного Договору.

2.6. «Замовлення» — належно оформлена заявка Замовника на отримання Послуг, що адресується Виконавцю.

 

 1. Предмет Договору

3.1. Виконавець зобов’язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором, надати Замовнику Послуги, а Замовник зобов’язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором, прийняти та оплатити замовлені Послуги.

3.2. Виконавець розміщує у відповідному розділі сайту https://ashifin.com/ повну та достовірну інформацію щодо:

 • інформацію по типам проєктів що розробляються;
 • актуальна вартість проєктів по типам розробки;
 • вартісь послуг хостингу проєктів на сервері  Ashifin.com.
 • Вартісь реєстрації доменів

3.3. Замовник на власний розсуд обирає будь-який тип проекту, хостингу чи домен з переліку, що зазначені на сайті Виконавця.

3.4. Способи надання послуг Виконавцем:

3.4.1. Дистанційно, шляхом надання доступу в біллінг панелі клієнту.

3.4.2. У випадку, якщо Замовник з певних причин не перейшов  у Білінг, йому на електронну пошту, яка зазначалась при реєстрації, приходить посилання для отримання доступу в біллінг-панель.

3.5. Замовник отримує доступ до м біллінг-панель та адмін-зону проекту на відповідний період, вказаний в даному Договорі.

 

 

 1. Права та обов’язки Виконавця

4.1. Виконавець зобов’язаний:

 • виконувати умови даного Договору;
 • надати Замовнику Послуги належної якості;
 • об’єктивно інформувати Замовника про Послуги та умови їх надання на Веб-сайті https://ashifin.com/;
 • надати Замовнику, що здійснив оплату на умовах цього Договору, доступ до біллінгу та проекту..

4.2. Виконавець має право:

 • на свій власний розсуд залучати третіх осіб для надання послуг за цим Договором;
 • в односторонньому порядку призупинити надання послуг за цим Договором у випадку порушення Замовником умов цього Договору;
 • інші права відповідно до чинного законодавства України та цього Договору.

 

 1. Права та обов’язки Замовника

5.1. Замовник зобов’язаний:

 • своєчасно здійснити оплату за розробку проєкту;
 • надати Виконавцю повну та достовірну інформацію для розробки проекту, графічні та текстові матеріали.

5.2. Замовник має право:

 • ознайомитись з повним переліком доступних типів проектів чи таріфних планів на сайті Ashifin.com
 • оформити Замовлення Послуг, зазначених на відповідній сторінці Веб-сайту https://ashifin.com/;
 • вимагати від Виконавця надання Послуг відповідно до умов цього Договору;
 • інші права відповідно до чинного законодавства України та цього Договору.

 

 1. Порядок та Умови отримання послуг Замовником

6.1. Замовник обирає на сайті Виконавця одину  з послуг.

6.2. Пісял вибору, замовнику даються способя оплати , після оплати замовник получає данні доступа в панель біллінга з матеріалами замовлення..

6.3. Оплата  здійснюється Замовником за актуальною вартістю, що діє на дату фактичного здійснення сплати.

6.4. Виконавець не несе відповідальності за вказані Замовником особисті дані і використовує їх в тому вигляді, в якому вони були внесені Замовником при реєстрації.

6.5. Після оплати , Замовник отримує доступ в біллінг-панель .

 

 

 1. Ціна договору, порядок оплати та повернення коштів

7.1. Ціна кожного пакету Курсу визначається Виконавцем та зазначається на відповідній сторінці Веб-сайту https://ashifin.com/.

7.2. Оплата Послуг здійснюється шляхом:

7.2.1. перерахування грошових коштів на поточний рахунок Виконавця або

за допомогою інших платіжних засобів, які вказані на Веб-сайті Виконавця.

7.3. Моментом оплати Послуг вважається час зарахування грошових коштів на рахунок Виконавця.

7.4. Замовник оплачує Послуги Виконавця на умовах повної попередньої оплати.

7.5. Повернення сплачених коштів можливо тільки до початку надання матеріалів тренування. Після початку Курсу, повернення неможливе.

7.6. Замовник має право на одноразове перенесення старту оплаченого пакету Курсу на наступний місяць.

7.7. Замовник самостійно та за свій рахунок сплачує вартість послуг третіх осіб, якщо це необхідно для отримання Послуг Виконавця за цим Договором (наприклад, послуги доступу до мережі Інтернет та інші).

7.8. Сплачені Замовником кошти за участь у Курсі не підлягають поверненню В будь-якому випадку Виконавець залишає за собою право, на власний розсуд, частково компенсувати Замовнику кошти, у випадку, якщо останній не зміг взяти участі у Курсі із причин, що від нього не залежали.

 

 1. Порядок приймання-передачі наданих послуг

8.1. У випадку, якщо Замовник – фізична особа, письмовий акт приймання-передачі наданих послуг не є обов’язковим, при цьому, у разі відсутності з боку Замовника претензій до обсягу та якості Послуг, Послуги вважаються прийнятими Замовником в повному обсязі без заперечень.

8.2. Факт отримання Послуг Замовником — юридичною особою підтверджується Актом приймання-передачі наданих Послуг (далі – Акт), що підписується Сторонами (або підписується Виконавцем в односторонньому порядку у випадках, передбачених даним Договором). Виконавець зобов’язаний надіслати Замовнику підписаний рахунок (інвойс) та підписаний Акт у 2-х примірниках поштою (попередньо, електронна копія рахунку та Акту може бути надіслана електронною поштою чи факсимільним зв’язком). Замовник зобов’язаний протягом 3 (трьох) робочих днів з дня отримання Акту підписати його та направити Виконавцю поштою 2-й примірник Акту, а у разі незгоди з підписанням Акту – свої письмові заперечення. У разі, якщо протягом 1-го (одного) місяця з моменту направлення Замовнику Акту, на поштову адресу Виконавця не надійшов підписаний Замовником 2-й екземпляр Акту або письмові заперечення проти підписання Акту, Виконавець підписує Акт приймання-передачі наданих Послуг в односторонньому порядку.

 

 1. Відповідальність сторін та вирішення спорів

9.1. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за цим Договором, сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

9.2. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов’язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

9.3. Якщо відповідний спір не можливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного в Україні законодавства.

9.4. Виконавець не несе будь-яку відповідальність за ненадання або неналежне надання Послуг Замовнику за умови настання будь-яких обставин, які виникли не з вини Виконавця (а саме – настання обставин, які виникли з вини чи необережності Замовника та / або настання обставин, які виникли з вини чи необережності будь-якої третьої особи (будь-яких третіх осіб) та /або настання форс-мажорних обставин).

9.5. На умовах цього Договору, сукупний розмір відповідальності Виконавця за цим Договором в будь-якому випадку не може перевищувати 10% вартості, сплаченої Замовником.

 

 1. Форс-мажорні обставини

10.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань, що передбачені даним Договором, якщо воно виникло внаслідок форс-мажорних обставин.

10.2. Під форс-мажорними обставинами у даному Договорі розуміються будь-які обставини, що виникли поза волею або всупереч волі чи бажанню Сторін і яких не можна передбачити чи уникнути, включаючи: військові дії, громадські заворушення, епідемії, блокаду, землетруси, повені, пожежі, а також рішення чи приписи органів державної влади та управління держави, резидентом якої є Замовник, або держави, резидентом якої є Виконавець, внаслідок яких на Сторони (або одну із Сторін) покладатимуться додаткові обов’язки чи встановлюватимуться додаткові обмеження і які роблять неможливим подальше повне або часткове виконання Договору, а також інші дії чи події, що існують поза волею Сторін.

10.3. Якщо форс-мажорні обставини триватимуть більше 3-х (трьох) місяців поспіль, то кожна із Сторін матиме право відмовитись від подальшого виконання зобов’язань за цим Договором і, в такому разі, жодна із Сторін не матиме права на відшкодування іншою Стороною можливих збитків.

 

 1. Інші умови договору

11.1. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а рівно всіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання і виконання цього Договору відповідно до його умов.

11.2. Одностороння зміна умов укладеного Договору Замовником чи відмова виконувати умови укладеного Договору Замовником є неприпустимою, за винятків випадків, передбачених цим Договором. Жодна зі Сторін цього Договору не має права передавати свої права та обов’язки третім особам без згоди на це другої Сторони.

11.3. Інформація, що надається Замовником є конфіденційною. Інформація про Замовника використовується виключно в цілях виконання його Замовлення.

11.4. Власним акцептуванням Договору Замовник добровільно надає згоду на збір та обробку власних персональних даних з метою надання послуг передбачених цим Договором в тому числі для надсилання телекомунікаційними засобами зв’язку (електронною поштою, мобільним зв’язком) рекламних та спеціальних пропозицій, інформації про акції або будь-якої іншої інформації про діяльність Виконавця. У випадку небажання отримувати інформацію про діяльність Виконавця, Замовник має право звернутися до Виконавця, повідомивши про відмову від отримання рекламних матеріалів та надіславши її на поштову або електронну адресу Виконавця.

11.5. Виконавець не несе відповідальність за зміст і правдивість інформації, що надається Замовником при реєстрації. Замовник несе відповідальність за достовірність вказаної при реєстрації інформації.

11.6. Замовнику надається право на використання Послуг Виконавця виключно у своїй внутрішній діяльності без права їх відчуження або передачі на користь третіх осіб.

11.7. Сторони зобов’язуються зберігати конфіденційну інформацію, отриману в результаті виконання цього Договору, за винятком випадків, коли це письмово санкціоновано іншою Стороною або вимагається державними органами відповідно до чинного законодавства. За розголошення конфіденційної інформації винна Сторона несе відповідальність згідно з чинним законодавством.

11.8. Договір є публічним і безстроковим та діє до його припинення будь-якою зі Сторін у порядку, встановленому цим Договором або чинним законодавством, але у будь-якому випадку до моменту остаточного його виконання Сторонами. Цей Договір вважається погодженим Замовником та укладеним за місцезнаходженням Виконавця з дати акцептування.

11.9. Виконавець самостійно у відповідності та на виконання вимог чинного законодавства України визначає умови даного Договору та додатків до нього, які є його невід’ємними частинами. Виконавець має право самостійно змінити та/або доповнити умови цього публічного Договору та додатків до нього, включаючи правила надання та отримання Послуг за даним Договором. При цьому Виконавець гарантує та підтверджує, що розміщена на Веб-сайті Виконавця поточна редакція тексту цього Договору та додатків до нього, включаючи правила надання та отримання Послуг за даним Договором, є дійсною.

11.10. Замовник та Виконавець підтверджують, що даний Договір не є фіктивним чи удаваним правочином або правочином, укладеним під впливом тиску чи обману.

 

 1. Реквізити Виконавця:

Фізична особа – підприємець Ашифін Федір Валентинович

Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-
підприємців та громадських формувань:
Дата запису: 01.05.2023 Номер запису: 2010350000000302196